Verklaring

Aan: Suid Afrikaanse Veterinêre Raad

Ek, die ondergetekende

____________________________________________

[verwys asseblief na nota 1]

verklaar hiermee onder eed / verklaar hiermee plegtig:

[verwys asseblief na nota 2]

1.

Die feite hierin vervat na die beste van my oortuiging en persoonlike wete waar en korrek is.

[verwys asseblief na nota 3]

2.

Ek is ‘n volwasse persoon en ..............

[verwys asseblief na nota 4]

3.

Ek is die klaer en bring die klag soos hieronder uiteengesit, onder die aandag van die Suid Afrikaanse Veterinêre Raad.

4.

[verwys asseblief na nota 5]

_____________________________________

VERKLAARDER

[verwys asseblief na nota 6]

GETEKEN EN BEEÏDIG VOOR MY …………………………...........

OP .…….......DAG VAN ....................…………........... 2015,

DIE VERKLAARDER ERKEN DAT HY/SY VERTROUD IS MET DIE INHOUD VAN DIE VERKLARING EN DIE INHOUD DAARVAN BEGRYP. DIE VERKLAARDER HET GEEN BESWAAR TEEN DIE NEEM VAN DIE VOORGESKREWE EED EN BESKOU DIE VOORGESKREWE EED AS BINDEND OP SY/HAAR GEWETE.SOOS VEREIS IN TERME VAN DIE STAATSKOERANT KENNISGEWINGS NOS. R1258 VAN 21 JULIE 1972 EN R1648 VAN 19 AUGUSTUS 1977.

___________________________________

KOMMISSARIS VAN EDE

____________________________________________

VOLLE NAME EN VAN: KOMMISSARIS

(IN BLOKLETTERS)

_____________________________________________________________

BESIGHEIDSADRES VAN KOMMISSARIS

_________________________

BENAMING

_________________________

AREA

NOTAS MET BETREKKING TOT DIE BEEÏDIGDE VERKLARING

Nota 1:

Voorsien asseblief u volle name.

Nota 2:

Verklarings mag in die vorm van of ‘n eedsverklaring of plegtige verklaring wees. Kies asseblief die vorm van u verklaring deur deurhaling van die alternatiewe opsie so wel as in die woorde van u veklaring voor ‘n Kommissaris van Ede op die einde van u verklaring.

Nota 3:

Maak asseblief seker en sorg dat die inligting werklik binne u persoonlike wete en kennis val, dat u dit persoonlik met u eie sintuie, ervaar het. Byvoorbeeld u het persoonlik met die veearts gepraat of u het die gebeure self gehoor of gesien plaasvind. Indien u, u beweringe op iemand anders se persoonlike kennis baseer, moet daardie persoon ‘n stawende verklaring wat u beweringe bevestig, maak. (‘n Voorbeeld van so ‘n stawende verklaring is aan die einde hiervan, aangeheg.) Indien u verklaring grootliks of in geheel op ‘n ander persoon se ervarings gebaseer is, moet daardie persoon die verklaring maak. Indien van die beweringe in daardie ander persoon se verklaring slegs binne u wete val kan die persoon dit in sy/haar verklaring meld, op voorwaarde dat u ‘n stawende verklaring voorsien.

Nota 4:

Meld asseblief u verhouding met die dier of hoe die gebeure plaasgevind het, wat met u klag verband hou.

Nota 5:

Sit u klag of klagtes in hierdie en opvolgende paragrawe uiteen. Gebruik asseblief aparte opeenvolgende genommerde paragrawe vir elke bewering. Gebruik soveel paragrawe as wat u benodig.

U verklaring sal meer krag dra as u die feite duidelik en objektief uiteen sit.

Dit sal handig te pas kom indien u in die laaste paragraaf u klagtes puntsgewys kan saamvat.

Nota 6:

Wanneer u, u klagtes volledig soos in par. 5 hierbo uiteengesit het, moet u hierdie 2e bladsy agter aan u klag aanheg. Neem dan die volledige dokument na ‘n Kommissaris van Ede en teken u naam op die lyn aangedui as "VERKLAARDER" voor die Kommissaris van Ede wat dan die res van die bladsy sal voltooi.

U kan ‘n Kommissaris van Ede by u plaaslike polisie kantoor vind. Prokureurs , bank bestuurders en posmeesters is ook Kommissarisse van Ede.

Indien u enige verdere inligting verlang is u welkom om die SA Veterinêre Raad by

012-345 6347, Faks 012-345 6369 of e-pos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te nader.

BEVESTIGENDE EEDSVERKLARING

Ek, die ondergetekende

____________________________________________

[verwys asseblief na nota 1]

verklaar hiermee onder eed / verklaar hiermee plegtig:

[verwys asseblief na nota 2]

1.

Die feite hierin vervat na die beste van my oortuiging en persoonlike wete, waar en korrek is.

[verwys asseblief na nota 3]

2.

Ek is ‘n volwasse persoon en ..............

[verwys asseblief na nota 4]

3.

Ek het die aangehegte verklaring van , gelees en bevestig die inhoud daarvan as waar en korrek in soverre dit veklaring met my verband hou.

4.

[verwys asseblief na nota 5]

__________________________________

VERKLAARDER

[verwys asseblief na nota 6]

GETEKEN EN BEEÏDIG VOOR MY …………………………...........

OP .…….......DAG VAN ....................…………........... 2015,

DIE VERKLAARDER ERKEN DAT HY/SY VERTROUD IS MET DIE INHOUD VAN DIE VERKLARING EN DIE INHOUD DAARVAN BEGRYP. DIE VERKLAARDER HET GEEN BESWAAR TEEN DIE NEEM VAN DIE VOORGESKREWE EED EN BESKOU DIE VOORGESKREWE EED AS BINDEND OP SY/HAAR GEWETE.SOOS VEREIS IN TERME VAN DIE STAATSKOERANT KENNISGEWINGS NOS. R1258 VAN 21 JULIE 1972 EN R1648 VAN 19 AUGUSTUS 1977.

__________________________________

KOMMISSARIS VAN EDE

_____________________________________________

VOLLE NAME EN VAN: KOMMISSARIS

(IN BLOKLETTERS)

_____________________________________________________________

BESIGHEIDSADRES VAN KOMMISSARIS

_________________________

BENAMING

_________________________

AREA

Links to African Council websites

Veterinary Statutory Bodies in Africa
http://www.rr-africa.oie.int/en/RC/en_vsbs.html

Veterinary Council of Namibia
http://www.van.org.na/section.php?secid=10

Veterinary Council of Zimbabwe (department of livestock and veterinary services)
http://www.dlvs.gov.zw/

Kenya Veterinary Board
http://kenyavetboard.org/

Veterinary Council of Tanzania
http://www.mifugouvuvi.go.tz/vertinary-council-of-tanzania/

Botswana Veterinary Association
http://www.bva.org.bw/bva_content.php?id=2

You are here: Home Public Info Complaints Verklaring